Obligatorisk läkarundersökning

En obligatorisk läkarundersökning med ”tjänstbarhetsintyg” krävs om du ska arbeta med produkter som innehåller ”allergiframkallande ämnen”. Detta gäller både när man exponeras för eller riskerar att exponeras för dessa ämnen.

Exponeringen kan vara hudkontakt, inandning av ångor och aerosoler eller om upphettning (t.ex. svetsning) sker av plåt som är ytbelagda med dessa produkter. Om eleven inte kan uppvisa ett godkänt tjänstbarhetsintyg innebär att man inte kan anställas i det yrke man utbildat sig. Avsaknad intyget kan medföra en sanktionsavgift på upp till 150.000:-.

Den som ska arbeta med isocyanater och cyanoakrylater, sk. ”allergiframkallande” ämnen måste göra en hälsoundersökning eftersom dessa ämnen kan leda till allergisk astma, ett allvarligt tillstånd som inte går att bota.

Eftersom tjänstbarhetsbedömningen kan medföra att eleven inte kommer att vara anställningsbar i det yrke man utbildat sig för är det extra viktigt att elever på bilskade- och lackerarutbildningen (och eventuella andra utbildningar som innehåller moment där de allergiframkallande ämnena förekommer) genomgår denna läkarundersökning under årskurs 1.

Från 1 nov 2019 gäller nya regler för den medicinska kontrollen.

Två nyheter är:

  • Beställningsprocessen (anordnandet, erbjudandet) för de medicinska kontrollerna som ska dokumenteras och arkiveras.
  • Tjänstbarhetsintyget erhålls bara om man godkänts vilket innebär att om det inte kan visas upp är skolan skyldig att avstänga eleven från arbete som innebär exponering för allergiframkallande kemiska produkter.

Billackering, skadereparationer och limning av bilrutor är typiska arbeten i motorbranschen där det används olika sorters lim, skum, spackel och lacker som innehåller isocyanater och cyanoakrylater.

Även ”heta arbeten” dvs. där uppvärmning genom svetsning eller induktionsvärmning vanligt vid arbete med bilskadereparation, bilplastreparation och bilglaslimning ingår i detta begrepp.

Arbetsmiljöverket är den myndighet som utfärdar regler och föreskrifter kring arbete med allergiframkallande ämnen och återfinns i föreskrifterna om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19).

OBSERVERA!

Det åligger skolan att sätta sig in i de bestämmelser som regleras i dessa föreskrifter, genomföra riskbedömning av de moment i utbildningen som omfattas av föreskrifterna och bestämma vilka åtgärder som är nödvändiga.

För att följa reglerna gör följande:

  • Läkarundersökning innan arbete med isocyanater påbörjas.
  • Efter sex månader görs en uppföljande undersökning.
  • Tjänstbarhetsintyget förnyas därefter vartannat år. Undersökningen utförs av läkare med särskild behörighet, lämpligen via företagshälsovården.
  • Planera in särskild utbildning s.k. ”härdplastutbildning” för lärare och elever.

Ett företag eller en skola som inte kan visa att elever (och lärarna) som riskerar att exponeras för allergiframkallande ”härdplaster” har gjort denna läkarundersökning kan straffas med en sanktionsavgift på upp till 150.000 kronor.

Saknas härdplastutbildningen (omfattar även lärare förutom eleverna) kan skolan påföras en sanktionsavgift på 10 000 kronor per intyg.

Samtliga föreskrifter finns att läsa och ladda ner på www.av.se. Se särskilt föreskriften Minderåriga i arbetslivet (AFS 2012:03) och Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:06)

Samtliga föreskrifter finns att läsa och ladda ner på www.av.se. Se särskilt föreskrifterna: